Stop met het plan voor een eigen bijdrage voor jeugdzorg

Van Iederin.nl Het huidige kabinet wil een eigen bijdrage voor jeugdzorg invoeren. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2024 die het kabinet begin deze week publiceerde. Dit plan is volgens het kabinet nodig om het financiële gat op te vangen dat ontstaat door een voorgenomen bezuiniging van € 500 miljoen terug te draaien. Maar dat gaat voorbij aan het effect op ouders en kinderen. Voor hen is het een zeer slechte zaak.

Slecht plan opnieuw van stal gehaald

Het kabinet gaat met dit plan tien jaar terug in de tijd. Over een eigen bijdrage (beter gezegd: ouderbijdrage) voor jeugdzorg is reeds bij de start van de decentralisatie van de jeugdzorg uitvoerig gesproken. Maar de conclusie was: een eigen bijdrage voor jeugdzorg werpt een drempel op voor gezinnen die jeugdhulp nodig hebben. Precies om die reden nam staatssecretaris van Rijn destijds het besluit om de ouderbijdrage in de jeugdzorg vanaf 1 januari 2016 af te schaffen. Het is voor Ieder(in) onbegrijpelijk dat, met de kennis van nu, een nieuwe poging wordt gedaan om een eigen bijdrage voor jeugdzorg te introduceren.

In strijd met internationale verdragen

Volgens Ieder(in) staat het vragen van een eigen bijdrage haaks op het Kinderrechtenverdrag, Het VN-verdrag Handicap en artikel 1 van de Grondwet.

Het Kinderrechtenverdrag verplicht Nederland te waarborgen dat geen enkel kind het recht op toegang tot noodzakelijke (zorg)voorzieningen wordt onthouden. Een eigen bijdrage is daarmee in strijd en werpt juist een belemmering op voor de toegang tot zorg.

Het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking recht hebben op het hoogst haalbare niveau van gezondheidszorg. Zonder discriminatie op grond van hun beperking. Het voornemen van het kabinet om bij een eigen bijdrage onderscheid te maken tussen somatische en psychische aandoeningen gaat tegen dat principe in.

Haaks op de Grondwet

Verder staat in artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”. Aan dit artikel is recent ‘handicap’ toegevoegd als expliciet genoemde grondslag voor discriminatie. Dit maakt het des te wranger dat het kabinet nu een aparte eigen bijdrage wil invoeren voor kinderen met een beperking die jeugdzorg nodig hebben.

Verergering stapeling zorgkosten

Tot slot: deze eigen bijdrage zal de stapeling van zorgkosten verder verhogen. Terwijl het juist de bedoeling is om deze stapeling te verminderen. Hoge zorgkosten zijn een ernstige aantasting van de bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ieder(in) is overigens wel blij dat de bezuiniging van € 500 miljoen van tafel is. Maar het voornemen om hiervoor financiële dekking te zoeken via een eigen bijdrage is onacceptabel. We roepen het kabinet op om deze fout snel te herstellen.